Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал 2014 оны эхний 09 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2014 он 10 сар 13. 12 цаг 50 минут
Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал оны эхний 09 сард Төсөв 2014 оны эхний 09 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 4.1 хувиар буюу 2243.9 сая төгрөгөөр тасалдсан үзүүлэлттэй байна. Банк мөнгө зээл Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй нийт 10 арилжааны банкуудад кассын орлого 701408.5 сая төгрөгт хүрч, зарлага 687215.6 сая төгрөг болсон байна. Зээлийн өрийн нийт үлдэгдэл 142082.2 сая төгрөг байгаагийн 3914.7 сая төгрөг нь чанаргүй зээл байна. Эрүүл мэнд 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 1053 хүүхэд мэндэлж, 231 хүн нас барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 10.0 хувиар буурч , нас баралт 2.0 хувиар өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд оны эхний 09 сарын байдлаар 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 22 гарсан нь өмнөх мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2 оор, харин 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 6 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 2 дахин өсчээ. Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж буй өрхийн эмнэлгүүдийн нийт үзлэгийн тооноос үзэхэд Өнө-Орших эмнэлэг 41.0 хувь, Шим билэг өрхийн эмнэлэг 36.0 хувь, Энхийн хүслэн өрхийн эмнэлэг 23.0 хувийг эзэлж байна. 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд халдварт өвчин 366 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 9.6 хувиар буюу 39 өвчлөлөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Хурц халдварт өвчин 246 гарсан нь нийт халдварт өвчний 67.2 хувийг эзэлж байгааг сумдаар авч үзвэл Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций сумдад өндөр үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр Аймгийн хөдөлмөрийн захад сарын эхэнд бүртгэлтэй ажил идэвхтэй эрж байгаа 673 хүн байгаагаас тайлант сард 206 хүн шинээр бүртгэгдэж, бүртгэлээс хасагдсан хүн 374 болсон бөгөөд тайлант сарын эцэст 505 ажил хайгч хүн бүртгэлтэй болсон байна. Нийт ажил хайгч иргэдийн 55.8 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Нийгмийн даатгалын орлогын төлөвлөгөө биелэлт 3.1 хувиар тасарсан байна. Оны эхний 9 сард нийгмийн сайн дурын даатгалд 3243 хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 40.0 хувиар буюу 879 хүнээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн намаржилтын зураглал

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 19. 10 цаг 39 минут
Өмнөговь аймгийн намаржилтын зураглал
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Статистикийн хэлтсээс мэдээлэгч Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор холбогдох ажилтнуудтай 2014 оны 9 дүгээр сарын 17 –ний 15 цагт уулзалт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 19. 10 цаг 17 минут
Аймгийн Статистикийн хэлтсээс мэдээлэгч Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор холбогдох ажилтнуудтай 2014 оны 9 дүгээр сарын 17 –ний 15 цагт уулзалт хийлээ. Уг уулзалтын үеэр Статистикийн хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, статистикийн хэлтсийн тухай товч танилцуулга, ААНБ-с ирүүлж буй албан ёсны статистик мэдээний талаар анхаарах зарим зүйлүүд мэдээ тайлангийн графикт хугацааны талаар мэдээлэл хийж ярилцлаа. Мөн Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлд ангилал, код ашиглах нь ярилцлага программын талаарх ойлголтыг Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН АЖИЛЛАХ ХҮЧ , ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН 2013 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 16. 16 цаг 29 минут
Манай аймгийн нийт хүн амын 69.8 хувь нь хөдөлмөрийн насны хүмүүс байгаа бөгөөд энэ нь аймгийн удирдлагуудын зүгээс аль болох ажлын байрыг олноор бий болгож баялаг бүтээх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байгааг харуулсан үзүүлэлт юм. Хөдөлмөрийн насны хүн амын 59.1 хувь нь ажил хөдөлмөр хийж байна. Энэ нь өнгөрсөн оноос 19.8 хувиар өссөн байна. Ажиллагчдыг нас хүйсээр нь авч үзвэл эмэгтэйчүүдийн тоо эрчүүдээс 8.9 хувиар бага байгаа нь харагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн 2013 оны хүн ам өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 15. 16 цаг 01 минут
2013 онд аймгийн төвийн хүн ам 2010 оноос 15.1 хувиар, 2011 оноос 11.3 хувиар, 2012 оноос 5,9 хувиар өсч, сумын төвийн хүн ам 2010 оноос 13.3 хувиар, 2011 оноос 21.3 хувиар, 2012 оноос 7.2 хувиар тус тус өссөн байхад хөдөөгийн хүн амын тоо 2010 оноос 9.2 хувиар, 2011 оноос 3.9 хувиар, 2012 оноос 2.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Эндээс харахад хөдөөд суурших хүн амын тоо жил тутамд буурч байгаа нь ажиглагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал 2014 оны эхний 08 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 11. 12 цаг 26 минут
Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал Төсөв 2014 оны эхний 08 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 0.7 хувиар буюу 321.5 сая төгрөгөөр тасалдсан үзүүлэлттэй байна. Банк мөнгө зээл Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй нийт арилжааны банкуудад кассын орлого 630441.5 сая төгрөгт хүрч, зарлага 616885.5 сая төгрөг болсон байна. Зээлийн өрийн нийт үлдэгдэл 139791.1 сая төгрөг байгаагийн 3887.6 сая төгрөг нь чанаргүй зээл байна. Эрүүлмэнд 2014 оны эхний 8 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 924 хүүхэд мэндэлж, 205 хүн нас барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 10.0 хувиар буурч , нас баралт 2.0 хувиар өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд оны эхний 08 сарын байдлаар 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 19 гарсан нь өмнөх мөн үеийнхтэй харьцуулахад тогтвортой, харин 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 6 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 2 дахин өсчээ. 2014 оны эхний 8 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд халдварт өвчин 258 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 30.3 хувиар буюу 112 өвчлөлөөр буурсан үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн албаны 90 жилд зориулан хийсэн ном

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 11. 12 цаг 02 минут
Өмнөговь аймгийн статистикийн хэлтсийн хамт олон Статистикийн албаны 90 жилийн ойд зориулан Өмнөговь-2013 нэртэй номыг бэлтгэн гаргалаа
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын нэгдсэн санд Монгол банк хандаж малчдын зээлийг олгож байна.

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 03. 12 цаг 56 минут
Мал тооллогын нэгдсэн санд Монгол банк хандаж малчдын зээлийг олгож байна. МУ-н Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам, Үндэсний Статистикийн хороо, Монгол банкны хооронд гэрээ байгуулав. Статистикийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн жил бүр улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг мал тооллогын хамралт, чанарыг дээшлүүлэх, тооллогын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, түүний ашиглалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах зорилгоор энэхүү санамж бичгийг байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 09-р сарын 23-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1437

  Хонины мах, кг  

7250

  Үхрийн мах, кг  
  Ямааны ястай мах, кг 6250
  Элсэн чихэр, кг 1945
  Цагаан будаа, кг

2575

  Шингэн сүү, л 4000
  Ноолуур, кг 55000
  Бензин, А-80 1460
  Бензин, А-92 1580
  Дизелийн түлш 2150
  Боодолтой өвс 25 кг 8500

 

    Инфо График    

Шилэн данс

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ       үзэх
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН ТУХАЙ       үзэх
АРХИВЫН ТУХАЙ       үзэх
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ       үзэх
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛ
      үзэх
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ       үзэх